Statut Polskiej Szkoły Sobotniej 

im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki
w Derby, CT

 

Rozdział I

 

NAZWA SZKOŁY

Art. 1

Pełna nazwa szkoły w języku polskim brzmi: Polska Szkoła Sobotnia im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Derby, CT .

Art. 2

W języku angielskim nazwa szkoły brzmi: Polish Saturday School in Derby, CT.

 

Rozdział II

 

SIEDZIBA I ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI

Art.1

Siedzibą szkoły jest budynek przy parafii św. Michała w Derby, CT. 75 Derby Ave, Derby, CT 06418

Art.2

Zasięg działania szkoły obejmuje przede wszystkim parafię św. Michała w Derby. W celach organizacyjnych szkoła może rozszerzyć swój zasięg działalności.

 

Art.3

Podstawą prawną działania szkoły jest niniejszy statut.

Art.4

Organem sprawującym opiekę pedagogiczną nad szkołą jest Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce.

Art.5

Organem wspierającym finansowo i organizacyjnie szkołę jest Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Polskiej Szkoły Sobotniej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Derby, CT.

 

Rozdział III

 

CELE I ZADANIA SZKOŁY

Art.1

Prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej w środowisku dzieci i młodzieży polsko – amerykańskiej, a w szczególności uczenie języka polskiego, historii Polski, geografii Polski, kultury i tradycji narodowych.

Art.2

Uaktywnianie Polonii dla tworzenia więzi duchowej przy kościele parafialnym, który jest nośnikiem wartości religijnych i narodowych.

Art.3

Współpraca z innymi organizacjami działającymi przy parafii św. Michała w Derby.

Art. 4

Do szkoły uczęszczać mogą wszystkie dzieci bez względu na pochodzenie, rasę i wyznanie.

Art.5

Dzieci, które uczęszczały do szkoły w Polsce, przyjmowane są do odpowiedniej klasy na podstawie przeprowadzonego egzaminu.

Art.6

Cykl kształcenia trwa 12 lat. Szkoła ma w swojej strukturze organizacyjnej klasy 0-VIII szkoły podstawowej, IX-XI liceum oraz oddział przedszkolny.

Art.7

Lekcje odbywają się zgodnie z kalendarzem ułożonym przez dyrektora szkoły, dostosowanym do kalendarza szkoły.

 

Rozdział IV

 

ORGANY SZKOŁY

Art. 1

Organami szkoły są:

1)             Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Polskiej Szkoły Sobotniej im. Bł. Ks. J.Popiełuszki w Derby.

2)             Zarząd Stowarzyszenia

3)             Dyrektor

4)             Rada Pedagogiczna

5)             Komitet Rodzicielski

6)             Samorząd Uczniowski

 

Rozdział V

 

STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ POLSKIEJ SZKOŁY SOBOTNIEJ

IM. BŁ. KS. J. POPIEŁUSZKI W DERBY

Art.1

Cele i zadania

&1. Propagowanie i kultywowanie tradycji chrześcijańskich i narodowych, ochrona języka polskiego oraz kultury polskiej.

&2. Opieka nad Polską Szkołą Sobotnią im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Derby, CT.

&3.Stowarzyszenie jest otwarte na wszelkie inicjatywy swoich członków mające na celu kultywowanie polskich tradycji chrześcijańsko - narodowych i kultury polskiej oraz obronę dobrego imienia Polski i Polonii.

Art.2

Członkostwo

&1. Rodzaje członków Stowarzyszenia

Ogólnie członków dzielimy na dwie grupy:

a.     zwyczajni

b.     wspierający

&2. Obowiązkowo członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia jest jeden rodzic dziecka uczęszczającego do Polskiej Szkoły Sobotniej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Derby, CT.

&3. Opłata członkowska za jednego rodzica wliczona jest w opłatę za szkołę i automatycznie rodzic staje się członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia.

&4. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą również zostać:

Pkt. 1 Członkowie Parafii św. Michała w Derby,

Pkt. 2 Osoby spoza parafii pragnące uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia. Osoby te potrzebują poręczenia przynajmniej trzech aktywnych członków Stowarzyszenia.

& 5. Pełnoprawnym członkiem zwyczajnym zostaje się dopiero po dokonaniu wpisu w rejestr członków Stowarzyszenia oraz po uiszczeniu rocznej składki w pierwszym miesiącu od rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

& 6. Członkowie wspierający to członkowie, którzy wspierają stowarzyszenie. Mogą to być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne (firmy, inne organizacje). Mogą brać udział w obradach walnego zgromadzenia, ale tylko z głosem doradczym.

&7 .Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

&8. Każdy członek ma prawo i obowiązek uczestniczyć aktywnie w pracy Stowarzyszenia.

&9. Każdy członek ma prawo i obowiązek zgłaszać swoje pomysły, uwagi czy zastrzeżenia w pierwszej kolejności do Zarządu Stowarzyszenia.

&10. Każdy członek Stowarzyszenia ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

Art.3

Władze Stowarzyszenia

& 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. Zwoływane jest ono przynajmniej raz na 2 lata.

& 2. W celach wyższej konieczności Walne Zebranie członków może być zwoływane częściej.

& 3. Posiadając moc ustawodawczą ma ono za zadanie:

1)             Przyjęcie Statutu i zatwierdzenie wszelkich zmian i poprawek.

2)             Przyjęcie sprawozdania z pracy ustępującego Zarządu.

3)             Dokonanie wyboru nowego Zarządu.

4)             Uchwalenie budżetu szkoły na 2 lata.

& 4. Honorowym członkiem Stowarzyszenia jest Proboszcz Parafii.

Art. 4

& 1. Organem sprawującym władzę wykonawczą jest Zarząd Stowarzyszenia, w którego skład wchodzą:

1)  Prezes:

a) moderator pracy Stowarzyszenia

b) reprezentant pracy Stowarzyszenia

c) przewodniczący zebrań

d) ścisła współpraca z Dyrekcją szkoły i Gronem Pedagogicznym

e) koordynator pracy Stowarzyszenia z pracą parafii

f) koordynator pracy z organizacjami i instytucjami polonijnymi w zakresie współpracy oraz pozyskania środków finansowych na działalność szkoły w ramach realizacji budżetu

g) sporządza sprawozdanie z 2-letniej pracy Zarządu i przedstawia je na Walnym Zebraniu Wyborczym.

 

2) Vice - Prezes:

a) ścisła współpraca z prezesem

b)  moderator pracy Stowarzyszenia

c) zastępca prezesa w razie jego nieobecności

d) w przypadkach losowych lub w razie rezygnacji prezesa przejmuje jego stanowisko i sprawuje je do końca kadencji. 

3) Sekretarz

a) praca w Zarządzie

b) prowadzenie protokołu zebrań

c) informowanie członków o zebraniach

d) prowadzenie listy członków Stowarzyszenia

e) prowadzenie księgi inwentarzowej

f) w przypadkach losowych lub rezygnacji vice-prezesa, przejmuje jego stanowisko. 

4) Skarbnik

a) praca w Zarządzie

b) pobiera opłaty za szkołę i dokonuje wpłat na konto bankowe szkoły

c) prowadzi dokumentację finansową szkoły

d) dokonuje zleconych przez Zarząd wpłat i wypłat na potrzeby szkoły

e) prowadzi wszelką korespondencję związaną ze sprawami finansowymi szkoły i członków Stowarzyszenia

f) przygotowuje co 3 miesiące raporty finansowe do wglądu Komisji Rewizyjnej i Zarządu Stowarzyszenia

g) przygotowuje szczegółowe rozliczenia imprez dochodowych, które przedstawia na najbliższym zebraniu Zarządu

h) sporządza roczne sprawozdania finansowe i w formie pisemnej przekazuje je członkom Stowarzyszenia w pierwszym miesiącu nowego roku szkolnego

i) sporządza dwuletnie sprawozdanie finansowe na koniec swojej kadencji

j) kontroluje realizację zaplanowanego przez Zarząd budżetu,

h) egzekwuje kary finansowe od rodziców w związku z nieodpracowaniem godzin społecznych i niepełnieniem dyżurów. 

5) Członkowie Zarządu (4 osoby)

a) praca w Zarządzie

b) czynny udział w zebraniach Zarządu 

6) Dyrektor Polskiej Szkoły Sobotniej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki

a) zakres obowiązków i pracy dyrektora reguluje rozdział VI niniejszego Statutu.

 

7) Komisja Rewizyjna (3 osoby)

a) sprawdzanie funkcjonowania i pracy Zarządu Stowarzyszenia, prawidłowości i zgodności z artykułami Statutu,

b) sprawdzanie funkcjonowania i prawidłowości finansów zgodnych z budżetem Stowarzyszenia co 3 miesiące,

c) akceptacja lub odrzucenie raportu Skarbnika przed Walnym Zebraniem Wyborczym,

d) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Zarządu Stowarzyszenia,

e) Członkowie Komisji Rewizyjnej mają takie same prawa i obowiązki jak członkowie Zarządu.

& 2.Prace i zebrania Zarządu odbywają się w terminach wyznaczonych przez prezesa. Obecność członków na zebraniach jest obowiązkowa. Wszelkie głosowania odbywają się poprzez głosowanie jawne. W głosowaniu musi wziąć udział 50% +1 członków Zarządu. Uchwały Zarządu są przyjmowane większością głosów. Podczas głosowania każdy członek Zarządu dysponuje tylko jednym głosem.

& 3. W przypadku rezygnacji z pełnionej w Zarządzie funkcji dana osoba automatycznie rezygnuje z pracy w Zarządzie.

&4. W przypadku rezygnacji z funkcji sekretarza jeden z członków zostaje sekretarzem Zarządu.

& 5. W przypadku rezygnacji funkcji skarbnika funkcję przejmuje Komisja Rewizyjna do czasu wybrania nowego skarbnika.

& 6.W razie, gdy skład zarządu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie Zarządu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu Zarządu. Zasady kooptacji ustala zarząd Stowarzyszenia.

& 7. Stowarzyszenie zachowuje swoja autonomię niemniej jednak w sprawach spornych podlega jurysdykcji kościelnej.

Art. 5

Wybory

& 1. Walne Zebranie Członków stanowi najwyższą władzę Stowarzyszenia.

& 2.Walne zebranie powinno być zwoływane w drodze pisemnego powiadomienia członków Stowarzyszenia z wyszczególnieniem porządku obrad na co najmniej 2 tygodnie przed jego terminem.

& 3. Walne Zebranie dzieli się na:

            a) wyborcze – które odbywa się co 2 lata ( w miesiącu kwietniu )

            b) sprawozdawcze -które odbywa się raz do roku (w miesiącu wrześniu)

& 4. Walne Zebranie może być zwoływane w sytuacjach nadzwyczajnych:

            a) na wniosek Zarządu

            b)na wniosek ½ (połowy) członków Stowarzyszenia poprzez złożenie pisemnej petycji do Zarządu.

& 5. Władze Stowarzyszenia wybierane są na okres 2 lat większością głosów członków Stowarzyszenia obecnych na Walnym Zebraniu.

&6. Walne Zebranie Członków zatwierdza statut Stowarzyszenia większością głosów 50%+1. W przypadku dwukrotnego nieuzyskania kworum ostateczną decyzję w sprawie statutu podejmuje Zarząd i Rada Pedagogiczna.

& 7. Po upływie kadencji kompletna dokumentacja pracy ustępującego Zarządu musi zostać przekazana  protokolarnie nowemu Zarządowi. Po weryfikacji otrzymanej dokumentacji i niestwierdzeniu nieprawidłowości ustępujący zarząd zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności.

& 8. Ustępujący Zarząd sporządza raport sprawozdawczy ze swojej działalności.

& 9. W skład Zarządu nie mogą wchodzić osoby spokrewnione ze sobą (mąż, żona, prawni opiekunowie) oraz współmałżonkowie nauczycieli.

& 10. Członkowie Zarządu nie mogą pełnić funkcji dłużej niż 2 kadencje z rzędu.

& 11. Do Zarządu mogą kandydować członkowie Stowarzyszenia legitymujący się przynajmniej rocznym (1 rok) członkostwem.

& 12. Każdy pełnoprawny członek Stowarzyszenia ma prawo i obowiązek wzięcia udziału w wyborach.

& 13. Podczas Walnego Zebrania głosowanie ma moc wiążąca przy frekwencji minimum 50% + 1 członków towarzyszenia.

& 14. Przebieg wyborów:

            a) Zarząd ustala datę Walnego Zebrania i powołuje Komisje Wyborczą (3 osoby) spoza Zarządu,  podając te informacje do publicznej wiadomości. Członkowie Komisji Wyborczej mają prawo kandydowania.

            b) Komisja Wyborcza przyjmuje kandydatów na wszystkie funkcje w Zarządzie

            c) Kandydaci mogą być również zgłoszeni spośród obecnych na zebraniu członków przed głosowaniem.

            d) Każdy kandydat musi zgłosić swoja gotowość kandydowania.

            e) Kandydat może być wybrany zaocznie, wymagana jest jednak pisemna zgoda kandydata oraz wskazanie o jaką funkcję się on ubiega.

            f) Po zgłoszeniu wszystkich kandydatów na funkcje w Zarządzie rozdawane są opieczętowane karty do głosowania.

            g) Wybory odbywają się poprzez tajne głosowanie.

            h) Wszyscy członkowie Zarządu wybierani są większością głosów.

            i) jeśli dwóch kandydatów otrzyma równą ilość głosów wymagane jest powtórne głosowanie, ale już tylko na tych kandydatów.

            j) Praca Komisji Wyborczej kończy się z chwilą podliczenia i ogłoszenia wyników głosowania.

            k) Uchwały Walnych Zebrań zapadają większością głosów.  

 

ROZDZIAŁ VI 

DYREKTOR SZKOŁY

Art. 1 

Dyrektor szkoły kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje szkołę na zewnątrz.

Art. 2

Do zadań dyrektora szkoły należy:

 1. kierowanie działalnością dydaktyczno – wychowawczą szkoły,
 1. przewodniczenie Radzie Pedagogicznej,
 2. sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli, dokonywanie oceny ich pracy, przyznawanie nagród i wymierzanie kar nauczycielom,
 3. zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Zarządu Szkoły,
 4. występowanie w sprawie odznaczeń, nagród i wyróżnień dla nauczycieli,
 5. nadzorowanie prawidłowości i terminowości prowadzonej przez nauczyciela dokumentacji,
 6. wykorzystywanie uogólnionych wniosków pohospitacyjnych do doskonalenia pracy nauczycieli i inspirowania ich do samokształcenia,
 7. realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej oraz Zarządu Szkoły podjętych w ramach ich kompetencji,
 8. wybór i odwołanie zastępcy dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Zarządu Szkoły,
 9. opracowanie kalendarza organizacyjnego szkoły,
 10. nadzór nad przechowywaniem dokumentacji szkoły oraz symboli szkoły - pieczęci i sztandaru,
 11. dysponowanie środkami określonymi w budżecie szkoły i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie.
 12. Dyrektor Szkoły jest odpowiedzialny za ochronę ucznia na terenie szkoły przed wszelkimi przejawami przemocy fizycznej i psychicznej.
 13. Dyrektor podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć dydaktycznych w szkole z powodu warunków od niego niezależnych (np. warunki atmosferyczne).
 14. Dyrektor Szkoły w wykonaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Zarządem Szkoły, Komitetem Rodzicielskim, Samorządem Uczniowskim. Rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami z wyjątkiem konfliktu pomiędzy Radą Pedagogiczną a Zarządem.
 15. Dyrektor jest członkiem Zarządu Szkoły i przysługuje mu prawo głosu podczas posiedzeń Zarządu.
 16. Pod nieobecność dyrektora szkoły jego obowiązki przejmuje zastępca dyrektora.

 

Art. 3

WYBÓR DYREKTORA SZKOŁY 

 1.  Wyboru Dyrektora dokonuje Rada Pedagogiczna i Zarząd Szkoły na wspólnym posiedzeniu w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. Głosowanie należy powtarzać do momentu uzyskania wymaganej większości. Kandydaci biorą udział w głosowaniu.
 2. Dyrektorem Szkoły może zostać nauczyciel z wykształceniem pedagogicznym, będący członkiem Rady Pedagogicznej co najmniej 5 lat, wykazujący się dużym zaangażowaniem w działalność szkoły i cieszący się wzorową opinią.
 3. Wybór Dyrektora następuje na okres 4 lat, w rok po wyborach Zarządu Szkoły (miesiąc maj)  na wspólnym zebraniu Rady Pedagogicznej i Zarządu Szkoły.

 

Art. 4

ODWOŁANIE DYREKTORA SZKOŁY: 

Dyrektor szkoły może być odwołany tylko w wypadku rażącego naruszenia statutu szkoły lub w wypadku utraty zdolności do kierowania szkołą. Taką decyzję może podjąć wspólne zgromadzenie Rady Pedagogicznej i Zarządu Szkoły większością 2/3 głosów. Wspólne zebranie w sprawie odwołania dyrektora może być zwołane na wniosek 2/3 głosów członków Rady Pedagogicznej lub 2/3 głosów członków Zarządu Szkoły. Zebranie to zwołuje zastępca dyrektora szkoły lub Prezes Zarządu w terminie 2 tygodni od wysuniętego wniosku. W wypadku odwołania dyrektora szkoły nadzór nad szkołą przejmuje zastępca dyrektora, z ograniczonym prawem podejmowania decyzji. Wybory nowego dyrektora powinny być przeprowadzone nie później niż 30 dni po odwołaniu poprzedniego.

 

ROZDZIAŁ VII 

RADA PEDAGOGICZNA 

Art.1

 1. Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
 2. Przewodniczącym Rady jest dyrektor, który przygotowuje i prowadzi zebrania i jest odpowiedzialny za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku obrad.
 3. Dyrektor może zwołać zwykłe posiedzenie Rady Pedagogicznej z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i nadzwyczajne posiedzenie w przypadkach wymagających natychmiastowego podjęcia decyzji.
 4. Wyjątkowo w zebraniach Rady Pedagogicznej mogą wziąć udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez dyrektora szkoły za zgodą Rady Pedagogicznej.
 5. Rada Pedagogiczna zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów.
 6. Rada Pedagogiczna zatwierdza Plan Pracy Szkoły po zaopiniowaniu go przez Zarząd Szkoły.
 7. Rada Pedagogiczna opiniuje:

a.     organizację pracy szkoły,

b.     projekt budżetu,

c.     wnioski Dyrektora o przyznawaniu nauczycielom nagród i wyróżnień,

d.     propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego.

e.     powierzenie stanowiska Wicedyrektora Szkoły.

 1. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.
 2. Wszystkich członków Rady Pedagogicznej obowiązuje tajemnica służbowa.
 3. Rada Pedagogiczna jest zobowiązana opracować Regulamin Rady Pedagogicznej, który musi być zgodny ze Statutem Szkoły. Zmiany w tym regulaminie mogą być wprowadzane przez Radę Pedagogiczną zwykłą większością głosów.
 4. Rada Pedagogiczna jest zobowiązana opracować Regulamin Ucznia, który musi być zgodny ze Statutem Szkoły i zatwierdzony przez Zarząd Szkoły. Zmiany w Regulaminie Ucznia mogą być wprowadzane przez Radę Pedagogiczną zwykłą większością głosów i zatwierdzone przez Zarząd Szkoły.
 5. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu Rady Pedagogicznej lub Statutu Szkoły.

 

ROZDZIAŁ VIII

KOMITET RODZICIELSKI

Art. 1

W skład Komitetu Rodzicielskiego wchodzą po jednym reprezentancie rodziców z każdej klasy w szkole.

Art. 2

Komitet Rodzicielski jest organem doradczym i opiekuńczym Szkoły, którego celem jest:

a) pomoc w organizowaniu imprez dochodowych,

b) zbieranie opłat za podręczniki,

c) informowanie rodziców o zmianach w organizacji zajęć szkolnych,

d) prowadzenie rejestracji przepracowanych godzin społecznych rodziców, których dzieci uczęszczają do danej klasy

Art.3

&1.Komitet Rodzicielski wybiera spośród swoich członków przewodniczącego.

&2. Przewodniczący Komitetu wybierany jest większością głosów spośród przynajmniej 50%+1 obecnych członków.

&3. Do obowiązków przewodniczącego należy koordynacja pracy poszczególnych członków Komitetu, ścisła współpraca z Dyrektorem i Zarządem Szkoły.

&4. Przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego na koniec roku szkolnego przygotowuje sprawozdanie z przepracowanych godzin i przedkłada je skarbnikowi Zarządu Szkoły.

&5. Komitet Rodzicielski wybierany jest na okres 1 roku, w pierwszym miesiącu roku szkolnego.

 

ROZDZIAŁ IX

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

Art.1

&1. Samorząd Uczniowski jest reprezentacją wszystkich uczniów, którego celem jest czynny udział w życiu szkoły.

&2. Do Samorządu Uczniowskiego wybierani są uczniowie z klas I-XI, po 2 osoby z każdej klasy.

&3. Przewodniczący Samorządu wybierany jest spośród członków Samorządu Uczniowskiego.

&4.Opiekę nad Samorządem Uczniowskim sprawuje nauczyciel (w przypadku sklepiku szkolnego – członek Zarządu).

&5. Samorząd Uczniowski przedstawia Radzie Pedagogicznej prośby, uwagi, wnioski i opinie uczniów.

&6. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego zdaje Dyrektorowi Szkoły raport z całorocznej działalności Samorządu Uczniowskiego.

 

ROZDZIAŁ X

FUNDUSZ I MAJĄTEK SZKOŁY

& 1. Polska Szkoła Sobotnia im. bł. Ks. Jerzego Popiełuszki jest instytucją niedochodową (non profit).

&2. Majątek szkoły stanowią:

            a) Dobra nieruchome spisane w księdze inwentarzowej.

            b) Pieniądze ulokowane w banku i w posiadaniu Skarbnika.

c) podręczniki i inne pomoce dydaktyczne.

& 3. Dysponowanie funduszem i majątkiem:

a)   Cały fundusz i majątek szkoły ma służyć dla jej dobra.

            b) Wszystkie wydatki powinny być zgłaszane podczas zebrań Zarządu.

& 4. Źródła dochodu Szkoły to:

            a) Opłaty członkowskie

            b) Czesne za szkołę (Wysokość opłat za szkołę ustala Zarząd Stowarzyszenia).

            c Dochody z urządzanych imprez.

            d) Donacje (pieniężne, rzeczowe i praca na rzecz Szkoły).

Każda donacja powyżej $15 musi być udokumentowana, a ofiarodawca staje się automatycznie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ XI

LIKWIDACJA SZKOŁY

Art. 1

&1. W przypadku wszczęcia procesu likwidacji Szkoły Zarząd Szkoły zwołuje nadzwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia i Rady Pedagogicznej w celu podjęcia ostatecznej decyzji o likwidacji.

&2. Walne zebranie Członków Stowarzyszenia decyduje o likwidacji Szkoły.

&3. W przypadku likwidacji szkoły wymagana jest zgoda co najmniej 2/3 pełnoprawnych członków Stowarzyszenia.

&4. W przypadku likwidacji Szkoły cały majątek przechodzi na Parafię Św. Michała w Derby.

 

Uchwała z dnia 29 kwietnia 2017r.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze dokonało zmian w statucie szkoły w Rozdziale V:

1. Art.5 &10 (str.6) dokonuje zmiany. Po zmianie &10 brzmi: 
"Członkowie Zarządu mogą pełnić funkcję przez kilka kadencji."

2. W Art. 5 &14 pkt.f skreśla się "rozdawane są opieczętowane karty do głosowania" i zastępuje wyrażeniem: "Komisja przystępuje do przeprowadzenia głosowania".

3. W Art.5 &14 pkt. g skreśla się słowo "tajne" i zastępuje słowem "jawne".